Share/Save/Bookmark

Klage

Retten til å klage 
Eier eller fører av bilen har rett til å klage over gebyr, tilleggsavgift (kontrollsanksjon fra 1. jan. 17) eller inntauing hvis vedkommende mener at ileggelsen ikke er lovlig. I tillegg har bilfører/bileier anledning til å søke om ettergivelse av "særlige grunner". NB: Klagen må fremsettes skriftlig.

Det kan være grunn til å søke om ettergivelse dersom stansen/parkeringen skyldes nødrettslignende forhold.

Klagefrist

Klagen må fremsettes innen 3 uker etter ileggelsen.
Etter utløpet av klagefristen kan klagen kun behandles dersom oversittelsen (forsinket klage) ikke kan bebreides klageren, eller det av særlige grunner er rimelig at klagen likevel blir behandlet. 

Klage sendes til
Klage kan sendes elektronisk til Lillestrøm parkering eller pr post til Lillestrøm parkering AS, Storgata 16, 2000 LILLESTRØM.

Bilførerens plikter
Bilføreren plikter på sin side å ha kunnskap om parkeringsbestemmelsene (veitrafikkloven, trafikkreglene og skiltforskriften.) Bilfører har en streng aktsomhetsplikt med hensyn til å observere skiltene som er satt opp på stedet.


Husk!

1. Husk klagefristen på 3 uker
2. Klagen må fremsettes skriftlig
3. Husk navn, adresse og ileggelsesnummer
4. Husk å begrunne klagen, og send med dokumentasjon
5. Husk å betale ileggelsen innen 3 uker, selv om du klager

Klage kan sendes elektronisk til Lillestrøm parkering eller pr post til Lillestrøm parkering AS, Storgarta 16, 2000 LILLESTRØM.