Share/Save/Bookmark

HC-parkering


Hvem kan søke?
Tillatelsen skal være et hjelpemiddel for personer som på grunn av vesentlig nedsatt forflytningsevne har et særlig behov for parkering på ett eller flere steder hvor tilgjengelig parkering ikke kan benyttes. Den skal løse konkrete parkeringsproblemer for de med vansker for å bevege seg. Både den medisinsk betingede bevegelseshemmingen og det konkrete parkeringsbehovet vurderes ved tildeling av tillatelse.

Hva betyr "særlig behov"?
Ved vurdering av særlig behov for parkeringslettelse har vegdirektoratet i retningslinjene uttalt at det skal ses på følgende:
  • de konkrete stedene søker må oppsøke
  • om de ordinære plassene ikke kan benyttes av søker
  • hvor hyppig søker har dette behovet
  • om problemet kan løses på en annen måte
Derfor er det viktig at du som søker tenker godt igjennom hvor du er opplever at du har problemer med å parkere og hvor ofte du er på disse stedene. Stedsnavn/gatenavn må oppgis i søknaden.

Hvem tildeles parkeringstillatelse?
Søker som etter en helthetsvurdering får innvilget parkeringstillatelse har ofte rullestolheis/rampe i bilen, og/eller er avhengig av parkeringstillatelse hjemme eller på jobb, og/eller er svært hyppig til behandling på steder der vedkommende ikke kan benytte det ordinære parkeringstilbudet.

Tildeling av parkeringstillatelse er, og vil være, preget av at den enkelte sak avgjøres ved bruk av skjønn. Tildeling skjer etter en samlet vurdering av søkers livssituasjon. Kun søkere som vurderes til å oppfylle forskriftens krav om å ha et reelt behov for parkeringslette, og har redusert gangdistanse som tilsier at de ikke kan benytte de ordinære parkeringsplassene, får innvilget sin søknad.

Hvem tildeles ikke?
Parkeringstillatelse tildeles ikke søkere som kun enkelte ganger har behov for parkeringslette, de som primært har behov i forbindelse med handling og sosiale aktiviteter, de som i hovedsak kan benytte ordinære parkeringsplasser eller de som har andre alternative løsninger enn HC-kort. Parkeringstillatelse tildeles sjelden til søkere som er passasjer da de oftest har anledning til å benytte reglene for av- og påstigning. 

Problemer med å bære hører ikke til de omstendigheter som i seg selv vil gi parkeringstillatelse, man kan være med i vurderingen. Dette bør i hovedsak kunne løses ved mulighet for av- og pålessing og egnet hjelpemiddel for transport av f.eks. varer etter handling. 

Hvordan søke? 
Skriv ut søknadskjema fra linken her på siden eller ta kontakt for å få tilsendt skjema for søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede og legeerklæring. Søknad med legeerklæring sendes til Lillestrøm Parkering AS, Storgata 16, 2000 LILLESTRØM. Eventuelt kan de leveres ved vårt kundesenter på samme adresse. 

Søknaden behandles hos Lillestrøm Parkering AS. Ved avslag kan det påklages egen kommunal klagenemnd for HC saker. Ved spørsmål ta kontakt med vårt kundesenter.

Søknad må inneholde:

- Redegjøring for hvilke forhold som gjør at det er behov for å parkere på steder hvor tilgjengelig parkering ikke kan benyttes.

- Konkrete steder og situasjoner som utgjør behov for parkeringslettelse.

- Passfoto.

- Søker du som fører må det legges ved kopi av begge sider av førerkortet.Søknadsskjema skrives ut her: